آخرین مطالب :
اخبار

در این دسته اخبار حوزه اطلاعات بهداشت و سلامتی را درج می‌کنیم. با توجه به وضع موجود در این حوزه نیاز مردم را در دسترسی به اخبار صحیح احساس کردیم. تمام تلاش ما بر این است که این اخبار را از منابع موثق گرفته تا خدایی ناکرده موجب ناراحتی مردم عزیز نگردیم و آرامش عمومی را برهم نزنیم.