نجمیه - اینفوسلامت
نجمیه
بيمارستان

visibility ۲۳

بازدید

تهران - تهران

خیابان جمهوری- تقاطع حافظ 

۰۲۱ - ۶۱۴۶۱

کودکان و اطفال
اورژانس
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
nicu
بلوک زایمان
post nicu
سزارین
داخلی
VIP