12فروردین - اینفوسلامت
۱۲فروردین
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۳۴ - ۴۳۲۰۲۳۰۸-۹
  • ۰۳۴ - ۴۳۲۳۰۷۱۰

visibility ۲۶۴

بازدید

کرمان - کهنوج

بلوار مصطفی خمینی- سایر تلفن ها ۰۳۴۴۳۲۰۲۵۰۸- ۰۳۴۴۳۲۳۰۷۱۰

۰۳۴ - ۴۳۲۰۲۳۰۸-۹ - ۴۳۲۳۰۷۱۰

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
ارتوپدی
عفونی
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
چشم
(اتاق درد) لیبر
nicu
تخت زایمان
تالاسمی
هموفیلی
زنان و زایمان
داخلی