17شهریور - اینفوسلامت
۱۷شهریور
بيمارستان

visibility ۲۵۳

بازدید

مازندران - بابل

بابلکنار- شهر مرزیکلا-  زایشگاه و مرکز آموزشی درمانی ۱۷ شهریور

۰۱۱ - ۱۳۵۶ ۲۴۰۰ - ۳۲۶۳۷۵۰۰

اتاق عمل
زنان و زایمان