17شهریور (امدادی) - اینفوسلامت
۱۷شهریور (امدادی)
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۲۱ - ۷۷۸۱۰۸۷۸
  • ۰۲۱ - ۷۷۸۳۲۵۰۰

visibility ۳۰۴

بازدید

تهران - تهران

خیابان دماوند- تهران نو- ایستگاه پل- سایر تلفن ها ۷۷۸۱۰۸۴۰- ۷۷۸۳۲۷۰۰

۰۲۱ - ۷۷۸۱۰۸۷۸ - ۷۷۸۳۲۵۰۰