شهدای 17شهریور (شهید مدرس) - اینفوسلامت
شهدای ۱۷شهریور (شهید مدرس)
بيمارستان

visibility ۳۸۵

بازدید

مرکزی - ساوه

ابتدای خیابان طالقانی - کدپستی: ۳۹۱۸۶۹۸۷۸۶

۰۸۶ - ۴۲۲۲ ۲۰۴۴

بخش نوزادان
اورژانس
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
nicu
پست پارتوم
تخت زایمان