22بهمن - اینفوسلامت
۲۲بهمن
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۶۱ - ۴۳۲۳۴۹۷۰-۴

visibility ۲۸۸

بازدید

خوزستان - مسجد سلیمان

نمره دو-بیمارستان جدید  ۲۲ بهمن

۰۶۱ - ۴۳۲۳۴۹۷۰-۴

زنان
کودکان و اطفال
زایشگاه
icu
ccu
روانپزشکی
جراحی عمومی
اتاق عمل
داخلی