سوم شعبان - اینفوسلامت
سوم شعبان
بيمارستان

visibility ۲۶۲

بازدید

تهران - دماوند

گیلاوند - روبروی پزشکی قانونی جیلارد - بیمارستان سوم شعبان دماوند

۰۲۱ - ۷۶۳۱۹۷۸۱-۳

بخش زنان
کودکان و اطفال
اورژانس
icu
ccu
گوش و حلق و بینی
ارتوپدی
جراحی عمومی
دیالیز
چشم
زنان و زایمان
داخلی