552-50ارتش - اینفوسلامت
۵۵۲-۵۰ارتش
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۵۶ - ۳۲۲۲۰۵۹۱

visibility ۲۸۵

بازدید

خراسان جنوبی - بیرجند

سه راه معلم

۰۵۶ - ۳۲۲۲۰۵۹۱

کودکان و اطفال
اورژانس
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
ارتوپدی
روانپزشکی
عفونی
جراحی عمومی
مامایی
زنان و زایمان
داخلی