579ارتش  - اینفوسلامت
۵۷۹ارتش
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۳۴ - ۳۲۲۲۵۰۱۶

visibility ۲۷۷

بازدید

کرمان - کرمان

میدان باغ ملی - ابتدای خیابان قرنی سمت چپ

۰۳۴ - ۳۲۲۲۵۰۱۶