شهدای هفتم تیر - اینفوسلامت
شهدای هفتم تیر
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۸۷ - ۲۴۲۲۲۰۰۹

visibility ۲۷۸

بازدید

کردستان - بیجار

خیابان طالقانی

۰۸۷ - ۲۴۲۲۲۰۰۹

کودکان و اطفال
اورژانس
ccu
عفونی
جراحی عمومی
چشم
زنان و زایمان
داخلی