7تیر - اینفوسلامت
۷تیر
بيمارستان

visibility ۳۰۱

بازدید

لرستان - دورود

میدان هفتم تیر- بیمارستان شهدای هفتم تیر

۰۶۶ - ۴۳۲۲ ۴۰۵۱-۳ - ۴۳۲۲۴۰۵۵

کودکان و اطفال
اورژانس
icu
ccu
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
تالاسمی
اعصاب و روان
هموفیلی
داخلی