حضرت ابوالفضل - اینفوسلامت
حضرت ابوالفضل
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۵۶ - ۳۱۰۶۶

visibility ۲۹۲

بازدید

خراسان جنوبی - بیرجند

انتهای بلوار صنعت و معدن- بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع)

۰۵۶ - ۳۱۰۶۶

اورژانس
زایشگاه
icu
روماتولوژی
اتاق عمل
nicu