ابوذر - اینفوسلامت
ابوذر
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۶۱ - ۳۴۴۴۳۰۵۱-۴

visibility ۲۸۶

بازدید

خوزستان - اهواز

چهارشیر- خیابان پرستار (توحید)

۰۶۱ - ۳۴۴۴۳۰۵۱-۴

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
عفونی
داخلی غدد (آندوکراینولوژی)
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
چشم
nicu
داخلی کبد و گوارش
کلیه ( نفرولوژی )
تالاسمی
جراحی زیبایی گوش
post icu