اکبرآبادی - اینفوسلامت
اکبرآبادی
بيمارستان

visibility ۳۲۰

بازدید

تهران - تهران

خیابان مولوی- ایستگاه باغ فردوس

۰۲۱ - ۵۵۶۰۶۰۳۴

بخش نوزادان
icu
اتاق عمل
بخش نازایی
IVF
ژنیکولوژی
post nicu
پریناتولوژی ( حاملگی پر خطر،طب مادر و جنین)
سزارین
زنان و زایمان