الغدیر  - اینفوسلامت
الغدیر
بيمارستان

visibility ۳۴۳

بازدید

تهران - تهران

میدان رسالت -بلوار هنگام -میدان الغدیر

۰۲۱ - ۷۷۸۰۸۸۸۰-۴ - ۷۷۸۹۸۰۱۰-۱۲

بخش نوزادان
icu
ccu
post ccu
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
nicu
مراقبت های ویژه
آنژیوگرافی
زنان و زایمان
جراحی مردان