الهادی - اینفوسلامت
الهادی
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۶۱ - ۳۶۲۱۰۳۹۹

visibility ۲۶۲

بازدید

خوزستان - شوشتر

چهار راه شهید رجائی غربی - خیابان کمربندی

۰۶۱ - ۳۶۲۱۰۳۹۹

بخش نوزادان
اورژانس
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
مامایی
nicu
پست پارتوم
تخت زایمان
تالاسمی
زنان و زایمان