حضرت علی اصغر (ع) - اینفوسلامت
حضرت علی اصغر (ع)
بيمارستان

visibility ۳۲۴

بازدید

تهران - تهران

بزرگراه مدرس - بعد از پل میرداماد - خیابان شهید وحیدی دستگردی

۰۲۱ - ۲۲۲۲۲۰۴۱-۴

icu
عفونی
داخلی غدد (آندوکراینولوژی)
جراحی عمومی
nicu
کلیه ( نفرولوژی )
خون ( آنکولوژی )