علی بن ابیطالب (ع) - اینفوسلامت
علی بن ابیطالب (ع)
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۵۶ - ۳۲۶۶۴۷۵۴

visibility ۲۷۶

بازدید

خراسان جنوبی - سربیشه

خیابان جانبازان۹- بیمارستان علی بن ابیطالب(ع)

۰۵۶ - ۳۲۶۶۴۷۵۴

کودکان و اطفال
اورژانس
زایشگاه
داخلی