الله اکبر  - اینفوسلامت
الله اکبر
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۸۷ - ۳۳۲۸۵۹۱۱

visibility ۲۶۷

بازدید

کردستان - مریوان

چهارراه بیمارستان - روبروی شهرداری مریوان

۰۸۷ - ۳۳۲۸۵۹۱۱

کودکان و اطفال
اورژانس
ccu
سوختگی
زنان و زایمان
داخلی