الزهرا (س) - اینفوسلامت
الزهرا (س)
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۳۱ - ۳۶۲۰۲۰۲۰

visibility ۶۲۳

بازدید

اصفهان - اصفهان

بزرگراه شهید کشوری - بلوار صفه - مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) کدپستی: ۸۱۷۴۶۷۵۷۳۱

۰۳۱ - ۳۶۲۰۲۰۲۰

بخش نوزادان
اورژانس
icu
ارتوپدی
جراحی عمومی
اتاق عمل
جراحی فک و صورت
هماتولوژی
(اتاق درد) لیبر
همودیالیز
داخلی