الزهرا (س) - اینفوسلامت
الزهرا (س)
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۴۱ - ۳۵۵۳۹۱۶۱ 

visibility ۳۳۹

بازدید

آذربایجان شرقی - تبریز

خیابان ارتش مرکز اموزشی درمانی الزهرا

۰۴۱ - ۳۵۵۳۹۱۶۱ 

زنان
بخش نوزادان
اورژانس