امیرالمونین (ع) - اینفوسلامت
امیرالمونین (ع)
بيمارستان

visibility ۲۵۶

بازدید

مرکزی - اراک

میدان بسیج - مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع) - کد پستی ۳۸۴۸۱۷۶۹۴۱

۰۸۶ - ۳۴۱۷۳۶۰۱-۱۰

icu
ccu
جراحی عمومی
اتاق عمل
داخلی