آپادانا  - اینفوسلامت
آپادانا
بيمارستان

visibility ۳۴۵

بازدید

تهران - تهران

خیابان فردوسی - خیابان سپهبد قرنی- نرسیده به پل کریم خان- نبش خیابان سپند

۰۲۱ - ۸۸۸۲۷۰۴۵

بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
زنان و زایمان
جراحی مردان