آراد - اینفوسلامت
آراد
بيمارستان

visibility ۳۲۱

بازدید

تهران - تهران

خیابان سمیه- بین خیابان دکتر شریعتی و بهار

۰۲۱ - ۷۷۶۰۱۰۹۵

زنان
کودکان و اطفال
بخش نوزادان
دیالیز
مامایی
مراقبت های ویژه
شیمی درمانی
فیزیوتراپی
پزشکی هسته ای