آریا - اینفوسلامت
آریا
بيمارستان

visibility ۳۳۷

بازدید

خراسان رضوی - مشهد

خیابان شهید چمران (جهانبانی)- خیابان گلستان شرقی- گلستان ۵

۰۵۱ - ۳۲۲۲۹۰۹۴-۸

اورژانس
زایشگاه
ccu
داخلی اعصاب (نورولوژی)
اتاق عمل
داخلی