اسدآبادی  - اینفوسلامت
اسدآبادی
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۴۱ - ۳۲۸۰۷۲۶۳

visibility ۴۲۷

بازدید

آذربایجان شرقی - تبریز

خیابان بهار- جنب هنرستان کشاورزی - مرکز آموزشی و درمانی اسد آبادی

۰۴۱ - ۳۲۸۰۷۲۶۳

دیابت
سرپایی
کلینیک