عسلیان - اینفوسلامت
عسلیان
زايشگاه
  • تماس

  • ۰۶۶ - ۳۳۴۰۶۰۹۹
  • ۰۶۶ - ۳۳۴۰۲۰۳۱

visibility ۲۶۰

بازدید

لرستان - خرم‌آباد

کوی فلسطین

۰۶۶ - ۳۳۴۰۶۰۹۹ - ۳۳۴۰۲۰۳۱

بخش نوزادان
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
nicu
پست پارتوم
تخت زایمان
پریناتولوژی ( حاملگی پر خطر،طب مادر و جنین)
زنان و زایمان