آزادی - اینفوسلامت
آزادی
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۲۱ - ۶۶۰۳۵۱۴۴

visibility ۳۷۲

بازدید

تهران - تهران

خیابان آزادی- خیابان میمنت

۰۲۱ - ۶۶۰۳۵۱۴۴

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
داخلی