شهریار - اینفوسلامت
شهریار
بيمارستان

visibility ۵۰۴

بازدید

آذربایجان شرقی - تبریز

بلوار استاد شهریار- کوچه ناصری

۰۴۱ - ۳۶۵۸۱۴۹۰-۹

بخش زنان
بخش مردان
کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
زایشگاه
بخش بستری ویژه
icu
ccu