آذربایجان - اینفوسلامت
آذربایجان
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۴۴ - ۳۱۹۴۴۴۴۴

visibility ۳۳۱

بازدید

آذربایجان غربی - ارومیه

خیابان شهید بشتی - بالاتر از دانشگاه - ۰۴۴-۳۳۴۴۴۳۴۴

۰۴۴ - ۳۱۹۴۴۴۴۴

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
ccu
post ccu
جراحی عمومی
اتاق عمل
مراقبت های ویژه
مرکز لیزر
سنگ شکن
زنان و زایمان