حاج رمضان عزیزی - اینفوسلامت
حاج رمضان عزیزی
بيمارستان

visibility ۲۵۱

بازدید

مازندران - جويبار

خیابان امام (ره) - روبروی مسجد اعظم

۰۱۱ - ۴۲۵۴ ۴۷۱۱

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
جراحی عمومی
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان
تالاسمی
زنان و زایمان
داخلی