بابل - اینفوسلامت
بابل
کلینیک

visibility ۲۴۲

بازدید

مازندران - بابل

میدان باغ فردوس - خیابان سید جمال الدین اسد آبادی

۰۱۱ - ۳۲۳۳۸۰۰۱-۳

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
زایشگاه
icu
ccu
جراحی عمومی
اتاق عمل
nicu
داخلی