شهید دکتر محمد جواد باهنر - اینفوسلامت
شهید دکتر محمد جواد باهنر
بيمارستان

visibility ۳۶۸

بازدید

تهران - تهران

خیابان نیاوران- خیابان منظریه ۱( آقاخانی) 

۰۲۱ - ۲۲۸۳۱۸۴۰-۴

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
icu
ccu
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
بلوک زایمان
داخلی
جراحی مردان