بهرامی - اینفوسلامت
بهرامی
بيمارستان

visibility ۲۹۴

بازدید

تهران - تهران

خیابان دماوند- ایستگاه قاسم آباد- خیابان شهید کیایی

۰۲۱ - ۷۷۵۴۷۹۷۱

بخش نوزادان
جراحی عمومی
nicu
تالاسمی
عفونت های تنفسی
داخلی
post icu