حضرت علی اصغر (ع) - اینفوسلامت
حضرت علی اصغر (ع)
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۷۱ - ۴۲۲۳۱۷۰

visibility ۳۵۲

بازدید

فارس - بیروم

بخش بیرم -  میدان شهداء - خیابان عبدالکریم ملا

۰۷۱ - ۴۲۲۳۱۷۰

کودکان و اطفال
اورژانس
زایشگاه
دیالیز
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان
زنان و زایمان
داخلی