بانک ملی - اینفوسلامت
بانک ملی
بيمارستان

visibility ۳۱۰

بازدید

تهران - تهران

خیابان فردوسی - ادارات مرکزی بانک- روبروی سفارت آلمان

۰۲۱ - ۳۳۱۱۳۶۰۹

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
icu
ccu
قلب و عروق
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
همودیالیز
بلوک زایمان