شهید بهشتی - اینفوسلامت
شهید بهشتی
بيمارستان

visibility ۲۵۲

بازدید

مازندران - بابل

خیابان شهید سرگرد قاسمی

۰۱۱ - ۳۲۲۵ ۲۰۷۱ - ۳۲۲۵۱۶۶۴

اورژانس
icu
ccu
اورولوژی
پیوند کلیه
ارتوپدی
جراحی عمومی
جراحی قلب
دیالیز
اتاق عمل
جراحی فک و صورت
داخلی کبد و گوارش
کلیه ( نفرولوژی )
جراحی توراکس
جراحی مغز و اعصاب
داخلی
ترمیمی