شهید بهشتی - اینفوسلامت
شهید بهشتی
بيمارستان

visibility ۲۵۳

بازدید

مازندران - نوشهر

خیابان ابن سینا - روبروی شبکه بهداشت ودرمان

۰۱۱ - ۳۲۲۵۲۰۷۱-۵

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
زایشگاه
icu
ccu
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
جراحی عمومی
دیالیز
چشم
تالاسمی
زنان و زایمان
داخلی