بعثت 2 - اینفوسلامت
بعثت ۲
درمانگاه
  • تماس

  • ۰۳۴ - ۳۲۲۳۵۱۴۶
  • ۰۳۴ - ۳۲۲۶۲۵۲۰

visibility ۳۵۲

بازدید

سایر موارد

دیابت, افزایش قند خون

کرمان - کرمان

نرسیده به میدان قرنی جنب بانک سامان

۰۳۴ - ۳۲۲۳۵۱۴۶ - ۳۲۲۶۲۵۲۰