علامه بهلول - اینفوسلامت
علامه بهلول
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۵۱ - ۵۷۲۳۶۸۳۳-۴۷
  • ۰۵۱ - ۵۷۲۳ ۶۸۳۹

visibility ۲۷۲

بازدید

خراسان رضوی - گناباد

خیابان سعدی- بلوار وحدت- مرکز آموزشی- پژوهشی و درمانی علامه بهلول گنابادی

۰۵۱ - ۵۷۲۳۶۸۳۳-۴۷ - ۵۷۲۳ ۶۸۳۹

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
زایشگاه
icu
ccu
سوختگی
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
مامایی
nicu
داخلی
post icu