بوعلی  - اینفوسلامت
بوعلی
بيمارستان

visibility ۳۲۴

بازدید

اردبیل - اردبیل

میدان ورزش - خیابان معلم - روبروی پارک آزادی - مرکز آموزشی درمانی بوعلی - سایر تلفن ها ۳۳۲۵۲۲۵۲ -۳۳۲۵۲۲۵۳- ۳۳۲۵۲۲۵۴

۰۴۵ - ۳۳۲۵۲۲۵۱

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
عفونی
دیالیز
انکولوژی
nicu
خون ( آنکولوژی )
شیمی درمانی
هموفیلی