بوعلی - اینفوسلامت
بوعلی
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۵۴ - ۳۳۲۲۸۱۰۱-۲
  • ۰۵۴ - ۳۳۲۲۲۰۲۳

visibility ۳۵۶

بازدید

سیستان و بلوچستان - زاهدان

خیابان امیرالمومنین-بیمارستان بوعلی

۰۵۴ - ۳۳۲۲۸۱۰۱-۲ - ۳۳۲۲۲۰۲۳

اورژانس
عفونی
آی سی یو جنرال
عفونت های تنفسی