شهید چمران - اینفوسلامت
شهید چمران
بيمارستان

visibility ۴۴۹

بازدید

فارس - شیراز

بلوار شهید دکتر چمران-بیمارستان شهید چمران

۰۷۱ - ۳۶۲۴۰۱۰۱

اورژانس
icu
داخلی اعصاب (نورولوژی)
ارتوپدی
روانپزشکی
اتاق عمل
جراحی مغز و اعصاب
داخلی
طب فیزیکی و توانبخشی