دی - اینفوسلامت
دی
بيمارستان

visibility ۳۳۲

بازدید

تهران - تهران

خیابان ولی عصر- نبش عباسپور

۰۲۱ - ۸۸۷۹۷۱۱۱-۱۹

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
بخش بستری ویژه
جراحی عمومی
جراحی قلب
زنان و زایمان
داخلی