ابن سینا - اینفوسلامت
ابن سینا
بيمارستان

visibility ۲۹۶

بازدید

لرستان - نورآباد

خیابان معلم- میدان كشاورز- بیمارستان ابن سینا

۰۶۶ - ۳۲۷۲ ۸۰۰۱

کودکان و اطفال
اورژانس
زایشگاه
icu
ccu
جراحی عمومی
اتاق عمل
داخلی