اقبال  - اینفوسلامت
اقبال
بيمارستان

visibility ۳۲۵

بازدید

تهران - تهران

خیابان آذربایجان- تقاطع خیابان رودکی - بیمارستان اقبال 

۰۲۱ - ۶۶۸۳۲۷۶۵-۶

ccu
جراحی عمومی
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
nicu