امام حسین (ع) - اینفوسلامت
امام حسین (ع)
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۷۷ - ۳۵۲۲۲۲۵۱

visibility ۲۸۵

بازدید

بوشهر - اهرم

خیابان آبگرم- بیمارستان امام حسین(ع)اهرم

۰۷۷ - ۳۵۲۲۲۲۵۱

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
زایشگاه
ccu
دیالیز
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تالاسمی
داخلی