امام خمینی (ره) - اینفوسلامت
امام خمینی (ره)
بيمارستان

visibility ۲۸۰

بازدید

لرستان - سلسله

خیابان شهید رحیمی- جنب پارك صخره ای شهدای گمنام

۰۶۶ - ۳۲۵۲ ۹۳۱۷ - ۳۲۵۲۹۹۱۴

کودکان و اطفال
اورژانس
زایشگاه
ccu
عفونی
post ccu
جراحی عمومی
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
زنان و زایمان
داخلی