امام خمینی (ره) - اینفوسلامت
امام خمینی (ره)
بيمارستان

visibility ۲۸۸

بازدید

لرستان - پل‌دختر

کوی بسیجیان - بلوار بیمارستان

۰۶۶ - ۳۲۲۲۴۸۰۴ - ۳۲۲۲۸۲۳۰

کودکان و اطفال
اورژانس
ccu
گوش و حلق و بینی
کلیه و مجاری ادرار
ارتوپدی
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
چشم
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان
زنان و زایمان
داخلی